EN - FR - DE - NL

Cigna International Health Services - Verklaring inzake gegevensbescherming

Onze klanten verwachten van ons dat wij, als aanbieder van hoogwaardige gezondheidszorg over de hele wereld, zorgvuldig omgaan met de Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die zij met ons delen en dat wij deze beschermen.

U ontvangt deze gegevensbeschermingsverklaring omdat uw werkgever met ons, als verzekeringstussenpersoon en/of beheerder van terugbetalingsaanvragen, een overeenkomst heeft gesloten om u, rechtstreeks of via onze partners, een internationale ziektekostenverzekering en eventueel andere aanvullende dekkingen en diensten te bieden (in deze gegevensbeschermingsverklaring de 'Diensten' genoemd), of omdat u anderszins de voordelen van onze Diensten geniet (bijvoorbeeld als persoon ten laste).

Om u onze Diensten te verlenen, verzamelen en gebruiken wij uw Persoonsgegevens. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd hoe en waarom wij dit doen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Uw Persoonsgegevens kunnen worden verzameld door de volgende entiteit:

Dit bedrijf zal de verwerkingsverantwoordelijke zijn van de Persoonsgegevens die worden verzameld om de Diensten aan u te leveren.

Naast deze Gegevensbeschermingsverklaring kunnen sommige van onze producten en diensten nog een eigen verklaring hebben (bijvoorbeeld de verklaring van Cigna inzake online en mobiele privacy, waarin in meer detail wordt beschreven hoe uw Persoonsgegevens in een bepaalde context worden gebruikt).

 

PERSOONSGEGEVENS

Onder 'Persoonsgegevens' wordt verstaan de informatie die u identificeert en betrekking heeft op u of op andere personen die ook de voordelen van onze Diensten genieten, zoals uw personen ten laste. Uw Persoonsgegevens kunnen aan ons worden verstrekt door uzelf of door een derde die gerechtigd is om ons dergelijke informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw zorgverleners, uw werkgever, enz.).

Door de aard van de Diensten waarop u recht hebt, kunnen uw Persoonsgegevens gevoelige informatie bevatten, met inbegrip van, maar niet noodzakelijk beperkt tot, uw medisch probleem en uw gezondheidstoestand.

 

DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

De Persoonsgegevens die wij verzamelen omvatten:

Wij verzamelen de hierboven vermelde Persoonsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder:

Aangezien wij verplicht zijn uw Persoonsgegevens te verzamelen als gevolg van een contractuele overeenkomst met de werkgever, kan het niet verstrekken van deze informatie de nakoming van deze verplichting verhinderen of vertragen. Bijvoorbeeld als u bepaalde Persoonsgegevens niet verstrekt, zullen wij u de Diensten niet kunnen leveren.

 

DOEL EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw Persoonsgegevens worden verzameld om de Diensten te leveren, uw plan te beheren en, in het algemeen, verzekeringsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met de Diensten waarop u recht hebt.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om:

Zoals hierboven beschreven, kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor verschillende doeleinden die altijd verband houden met de Diensten die wij leveren. Bijgevolg zullen wij ons baseren op de volgende rechtsgronden om uw Persoonsgegevens te gebruiken:

Door de aard van de Diensten waarop u recht hebt, is het mogelijk dat de gegevens die wij in verband met de levering van die Diensten verwerken gevoelige gegevens zijn. Over het algemeen is uw toestemming niet vereist, omdat het ons als zorgverzekeraar wettelijk is toegestaan dergelijke informatie te verwerken. In specifieke situaties kunnen wij u echter om toestemming vragen indien uw toestemming vereist is op grond van de aard van de te verstrekken gegevens, de voorschriften in het rechtsgebied waar u als expat werkt en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

 

DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien dat nodig is om u de Diensten te leveren waarop u recht hebt, of voor een van de doeleinden die in deze Gegevensbeschermingsverklaring zijn beschreven, kunnen wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden. Doorgifte van uw Persoonsgegevens betekent dat wij uw Persoonsgegevens zullen verstrekken aan en/of dat uw Persoonsgegevens zullen worden geraadpleegd door:

Voor elk van de hierboven genoemde categorieën ontvangers kan het zijn dat sommige zich in de Europese Economische Ruimte bevinden, terwijl andere uw Persoonsgegevens kunnen verwerken en raadplegen van buiten de Europese Economische Ruimte, zoals beschreven in het volgende deel van de gegevensbeschermingsverklaring.

 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EEN ONTVANGER BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Als gevolg van het internationale karakter van de Diensten waarop u recht hebt en de noodzaak om de werkgever compliance-oplossingen te bieden die aan zijn behoeften voldoen, en teneinde ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot de Diensten op de plaats waar u als expat werkt, kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met en/of geraadpleegd door partijen in andere landen buiten de Europese Economische Ruimte waar andere regels inzake gegevensbescherming gelden dan in het land van de werkgever die het contract met ons heeft ondertekend. Het is mogelijk dat de Europese Commissie bepaalde landen waarnaar wij uw Persoonsgegevens kunnen doorgeven niet beschouwt als landen die een adequaat niveau van bescherming voor Persoonsgegevens verzekeren (bijvoorbeeld de Verenigde Staten).

Wanneer wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een van deze landen, zullen wij dat in ieder geval doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit kan inhouden dat wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen, zoals contractuele verplichtingen, zijn met betrekking tot de bescherming van uw Persoonsgegevens en uw fundamentele rechten en vrijheden, alsmede uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Als u meer informatie wenst over de stappen die wij ondernemen om uw Persoonsgegevens te beschermen of als u informatie wenst over de beveiligingen die wij hebben ingesteld om Persoonsgegevens te beschermen wanneer ze worden doorgegeven, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het deel 'Contact' hieronder.

Afhankelijk van het land waar u als expat werkt of waar u zich bevindt en afhankelijk van de compliance-voorschriften die daar van toepassing kunnen zijn, is het mogelijk dat u extra privacyverklaringen van ons of onze partners ontvangt.

 

BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zorgen ervoor dat de juiste procedures worden gevolgd om uw Persoonsgegevens te beheren en deze indien nodig te verwijderen en/of te archiveren.

Over het algemeen bewaren wij uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om:

Wanneer uw werkgever ons opdraagt om uw toegang tot de Diensten te beëindigen, zullen wij uw Persoonsgegevens beschermen en verwijderen bij het verstrijken van de bewaartermijn die vereist is om aan onze verplichtingen op grond wet- of regelgeving te voldoen en/of onze rechten te beschermen. Onze standaardbewaartermijn is 10 jaar. Afhankelijk van het recht dat op ons contract van toepassing is en het betreffende type informatie kunnen wij echter een andere bewaartermijn hanteren.

Als u meer informatie wenst over hoelang wij uw Persoonsgegevens zullen bewaren, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het deel 'Contact' hieronder.

 

UW RECHTEN

Volgens de wet op de gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen, indien van toepassing, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het deel 'Contact' hieronder.

Uw rechten omvatten:

Het indienen van een klacht heeft geen invloed op andere wettelijke rechten of rechtsmiddelen die u hebt.

 

BEVEILIGING

Om uw Persoonsgegevens te beschermen, nemen wij passende technische, fysieke, juridische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

WIJZIGINGEN VAN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

Wij kunnen deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat ze accuraat blijft. Controleer deze verklaring telkens wanneer u ons aanvullende Persoonsgegevens verstrekt. Indien wijzigingen van de gegevensbeschermingsverklaring een fundamentele impact hebben op de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, of anderszins een substantiële impact op u hebben, zullen wij u tijdig op de hoogte brengen zodat u de gelegenheid hebt om uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit te oefenen.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018 om te voldoen aan de Europese algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

 

CONTACT

Data Protection Officer / Cigna International Health Services
Plantin en Moretuslei 299
2140 Antwerpen
België
E-mail: Privacy.europe@cigna.com